การรับประกันสินค้า

–  ลูกค้าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของทางบริษัท www.teksterstore.com ได้ว่าสินค้าแต่ละรายการมีอายุการรับประกันนานเท่าใด หรือสามารถสอบถามได้จากพนักงานขาย หรือโทร 065-2197700

– การรับประกันแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 รับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

  • เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของบริษัทในการส่งสินค้าผิดจากรายการที่ลูกค้ากระทำการสั่งซื้อ
  • สินค้ามีการชำรุด บุบ หรือแตกหักในระหว่างการขนส่ง
  • สินค้ามีปัญหา การทำงานขัดข้อง ไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
  • โดยกรณีนี้ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าแล้วส่งสินค้ากลับคืนมาบริษัทในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบทุกชิ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นความบกพร่องของทางบริษัท บริษัทจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ พร้อมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าในการส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมายังบริษัท

กรณีที่ 2 รับประกันซ่อมตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้ในสินค้าแต่ละชนิด

  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันโดยตรงได้กับทางบริษัทหรือตรวจสอบใน รายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้ารายการสินค้าบนเว็บไซต์ของทางบริษัท
  • หากสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันมีปัญหาจากการใช้งานปกติลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อให้ทางบริษัททำการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าทั้งหมดในกรณีที่ส่งกลับมาบริษัทและในกรณีที่ส่งกลับไปยังลูกค้าบริษัทจะมีบิลเรียกเก็บเฉพาะค่าขนส่งกับทางลูกค้าก่อนการจัดส่ง

ระยะเวลาดำเนินการในการรับประกันสินค้า
–   ในกรณีรับประกันเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ)
–   ในกรณีรับประกันซ่อม ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)